Kancelaria Radcy Prawnego Edyty Pasierb specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla przedsiębiorców.Świadczymy usługi w szeroko rozumianym zakresie problematyki prawa zamówień publicznych, audytu prawnego oraz prawa budowlanego. Doradzamy inwestorom w realizacji procesu budowlanego, zamawiającym i wykonawcom w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego, prowadzimy obsługę prawną przetargów. Posiadamy duże doświadczenie w prawie gospodarczym i obsłudze spółek, fundacji i stowarzyszeń.Nasze doradztwo opiera się nie tylko na doświadczeniu i wiedzy prawnej, lecz przede wszystkim na zrozumieniu branży, w której działa klient.

Oprócz usług związanych z działem zamówień publicznych, realizowanych we współpracy z zespołem Zamówienia Publiczne Doradztwo, Kancelaria Radcy Prawnego, oferuje świadczenie kompleksowych usług prawnych w następującym zakresie:

 1. prawo zamówień publicznych oraz partnerstwo publiczno – prywatne:
  • udzielanie konsultacji, porad oraz sporządzanie opinii,
  • analiza, ocena lub opracowywanie całości niezbędnej dokumentacji, w szczególności opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści umowy wraz załącznikami,
  • udział w komisji przetargowej jako członek komisji przetargowej, udział w postępowaniu jako biegły,
  • ocena ofert składanych przez Wykonawców,
  • sporządzanie odwołań i skarg w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ich ocena oraz rekomendacje w zakresie treści,
  • obsługa formalno-prawna w zakresie doprowadzenia do podpisania umowy,
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, jako pełnomocnik Zamawiającego,
  • reprezentacja Zamawiającego i Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
  • doradztwo w zakresie inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
 2. prawo cywilne, prawo budowlane i obrót nieruchomościami
  • sporządzanie projektów umów, porozumień, ugód i listów intencyjnych, negocjowanie treści umów, opiniowanie projektów umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • porady oraz czynności z zakresu prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami,
  • doradztwo dla wszystkich uczestników procesu budowlanego na każdym etapie inwestycji.
 3. zastępstwo procesowe:
  • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi,
  • sporządzanie pozwów i wniosków, pism procesowych oraz środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna),
  • zastępstwo przed organami administracji rządowej i samorządowej.
 4. prawo gospodarcze i prawo spółek:
  • zakładanie i rejestracja spółek handlowych, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego, i ich oddziałów,
  • prowadzenie spraw korporacyjnych, organizacja zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsługa organów spółek,
  • sporządzanie projektów uchwał i innych aktów prawnych, umów i statutów spółek,
  • pomoc w zakresie nabywania lub zbywania przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części,
  • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
  • przekształcenia, podziały, łączenia i likwidacje podmiotów gospodarczych,
  • pomoc prawna w windykacji należności.
 5. prawo wekslowe i czekowe:
  • pomoc przy wypełnianiu weksli,
  • sporządzanie porozumień wekslowych.
 6. prawo bankowe:
  • negocjacje z bankami w zakresie występowania w imieniu kredytobiorcy, poręczyciela, przystępującego do długu,
  • reprezentacja Klienta przy ustalaniu warunków umów kredytowych oraz wszelkiego rodzaju ugód w postępowaniu windykacyjnym,
 7. prawo autorskie i własności przemysłowej,
 8. prawo turystyczne.

STATUS PRAWNY

radca prawny EDYTA PASIERB

 • radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną
  przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie; wpis
  pod numerem Kr/Ta 237
 • Kancelaria Radcy Prawnego działa na podstawie wpisu
  do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
  przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4370/2005
 • NIP 869-170-57-81.

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Edyta Pasierb
ul. Wybickiego 7/307,
31-261 Kraków
tel. 695-354-971

e.pasierb@kancelaria.bci.pl
e.pasierb@zp-doradztwo.pl

biuro w Katowicach:

ul. 1-go Maja 18
40-284 Katowice