Zespół ekspertów Zamówienia Publiczne Doradztwo posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w dziedzinie zamówień publicznych zarówno zamawiającym, jak również wykonawcom, w szczególności na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywania ofert przetargowych, prowadzenia postępowania odwoławczego i skargowego. Usługi świadczone są przez specjalistów legitymujących się praktyką i doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Zespół Zamówienia Publiczne Doradztwo dokonał obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych blisko 150 przetargów o łącznej wartości ponad 440 milionów złotych, w tym także:
– oceny formalno-prawnej i merytorycznej dokumentacji przetargowej,
opiniowania zasadności składanych odwołań i skarg,
– badania i oceny zgodności procedur i postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego z przepisami prawa, – sporządzania audytu prawnego,
– sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu zamówień publicznych
i procesu inwestycyjnego
– doradztwa w zakresie inwestycji realizowanych w formule partnerstwa
publiczno – prywatnegoObsługa (doradztwo prawne) wybranych inwestycji lub przetargów:

 1. Projekt: przetarg ograniczony na Budowę pod klucz Tłoczni Jarosław II dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja Tłoczni Jarosław II” – znak sprawy: ZP/2008/05/0069/PR”, nr publikacji TED: 2008/S 129-172312. Wartość zamówienia 120 000 000,00 PLN;
 2. Postępowanie przetargowe na: „Dostawę sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowy systemów informacyjnych w ramach projektu SISP, polegającej na zaprojektowaniu i wdrożeniu: Systemu Certyfikacji i Kontroli Dostępu (SCIKD), Systemu Zarządzania i Monitorowania Infrastruktury Technicznej (SZMIT) oraz Systemu Informacyjnego Internet (SII)”, nr zamówienia COIS-2/2010/SISP. Wartość zamówienia ok. 34 699 865,86 PLN;
 3. Projekt: przetarg na „Świadczenie usług inwestora zastępczego przy realizacji obiektów objętych Projektem pn. Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT)” Nr DZP-371-15/2009 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zamówienia 1 285 765,39 EUR;
 4. Projekt: „Przygotowanie do eksportu”, nr 57/PARP/2.3b/2005. Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B, finansowany z EFS. Wartość zamówienia 20 000 000,00 PLN;
 5. Projekt: „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” Kontrakt 03 – „Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie” nr 2000/PL/P/PE/012-03. Przetarg prowadzony wg PRAG (praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, ISPA i SAPARD). Wartość zamówienia 2 919 820,00 EUR;
 6. Projekt: „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II”, nr p/124/8/2008 (współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Wartość zamówienia 17 000 000,00 PLN;
 7. Postępowanie przetargowe na: „dostawę licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową projektu „System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)”, nr postępowania: COIS-22/2009/SISP. Wartość zamówienia ok. 20 000 000,00 PLN;
 8. Projekt: „Pomoc techniczna dla Jednostki Wdrażającej Projekt w GDDKiA” nr GDDKiA/BURI/2007/PT/2/EBI. Wartość zamówienia 14 322 500,00 PLN;
 9. Projekt: „Zarządzanie i nadzór budowy autostrady A2 na odcinku węzeł Stryków II – węzeł Stryków I oraz zarządzanie, weryfikacja dokumentacji projektowej i nadzór nad projektowaniem i budową drogi łączącej autostradę A2 z drogą krajową nr 14 w korytarzu przyszłej autostrady A1” nr 7/02/2007. Wartość zamówienia 5 286 260,00 PLN;
 10. Projekt: „Studium Wykonalności i Założeń Techniczno-Ekonomicznych importu LNG do Polski”, nr ZP/2005/091/DI. Wartość zamówienia 7 337 006,80 PLN;
 11. Projekt: Przygotowanie wzorcowych dokumentów przetargowych opartych na FIDIC dla robót budowlanych i usług. Kontrola dokumentacji przetargowej Phare Economic and Social Cohesion Management PL 2002/000/580.06.03. Wartość zamówienia 1 600 000,00 EUR;
 12. Audyt 30 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich- Komponent 2 „Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny”, łączna wartość 1 500 000,00 EUR;
 13. Projekt: przetarg na Inżyniera w ramach projektu: „Budowa narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” nr referencyjny nadany przez Zamawiającego ZP/PN/58/2008/MFWC. Wartość zamówienia 16 939 700,00 PLN;
 14. Projekt drogowy: „Studium wykonalności wraz z analizą ruchu dla płatnej autostrady A1, odcinek Stryków – Pyrzowice”, nr GDDKiA/BPU/2005/PT/8/TEN-T. Wartość zamówienia 553 270,00 EUR;
 15. Projekt: przetarg na Pomoc techniczną dla przygotowania projektu „Modernizację linii kolejowej Y 75, odcinek Warszawa-Białystok-Sokółka”, w ramach projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PA/008-01. Wartość zamówienia 1 165 539,00 EUR;
 16. Projekt: przetarg na „prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową miejskiego stadionu piłkarskiego Wisła Kraków przy ul. Rejmonta w Krakowie” nr 36/X/2008. Wartość zamówienia 1 200 000,00 PLN;
 17. Postępowanie przetargowe na: “sprzedaż licencji oprogramowania Microsoft na podstawie Umowy Ramowej Select Master nr 80S60033 dla administracji publicznej”, nr postępowania: COIS-1/2009. Wartość zamówienia: ok. 1 000 000,00 PLN;
 18. Projekt: przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych „przebudowa, rozbudowa budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Jasnej 12 dla potrzeb siedziby UKNF” – znak sprawy: DAB. 231/46/09″. Wartość zamówienia poniżej 203 000 EUR.
 19. Projekt: Cykl zamówień na wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku A i B Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 w Krakowie

Udział w wybranych projektach szkoleniowych:

 1. Udział w projekcie „Usługa szkoleniowo-doradcza w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3, współfinansowanego ze środków EFS. Wartość projektu netto: 5 918 280,00 PLN;
 2. Szkolenie zamknięte dla pracowników administracji sądowej „Warsztaty – zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej i poniżej progów unijnych”.

Konferencje:

 1. Współorganizacja i nadzór merytoryczny nad Polskim Kongresem Prawa
  Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013
  , który odbył
  się 17 stycznia 2013 r. w Warszawie.Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć pod adresem:
  http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-prawa-zamowien-publicznych-i-inwestycji-infrastrukturalnych-2013/