Partnerstwo publiczno – prywatne (PPP) jest formą współpracy podmiotów sektora publicznego (jednostek administracji rządowej, samorządowej i innych) oraz partnerów prywatnych przy wykonywaniu zadań publicznych.

Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięć w ramach PPP nie jest nową procedurą. Z nielicznymi odstępstwami wybór partnera prywatnego będzie dokonywany w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Oznacza to, że w niektórych przypadkach do wyboru partnera prywatnego stosować się będzie wszystkie podstawowe zasady postępowań o udzielenie zamówienia i wybrane tryby ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia Publiczne Doradztwo oferują podmiotom publicznym wsparcie w przeprowadzeniu postępowań służących wyłonieniu partnera prywatnego. Oferujemy również pomoc partnerom prywatnym w przygotowaniu oferty najbardziej optymalnej dla realizacji zamierzonego przedsięwzięcia oraz odpowiadającej oczekiwaniom zarówno podmiotu publicznego, jak również samego przedsiębiorcy. Prowadzimy obsługę partnerów publicznych i prywatnych w Krakowie, Katowicach, jak również na terenie całego kraju.