Zamówienia Publiczne Doradztwo udziela pomocy prawnej w zakresie:

 • przeprowadzenia analizy stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzania opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie budowlanym i inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji
 • obsługa i doradztwo procesu budowlanego i inwestycyjnego
 • pomocy prawnej i doradztwa w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane, organizacji zamówień na roboty budowlane
 • reprezentowania inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę, w tym uzyskiwania zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości lub udziałów/akcji w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości
 • obrony praw oraz interesów osób nie będących inwestorem w wyżej wymienionych sprawach
 • przygotowania i weryfikacji umowy w sprawie konsorcjum inwestycyjnego
 • przygotowania i weryfikacji umów: o prace projektowe i o roboty budowlane, o przygotowanie inwestycji i o zastępstwo inwestycyjne na wykonanie wszelkiego rodzaju obiektów, w tym obiektów przemysłowych, zakładów produkcyjnych i handlowych
 • pomocy prawnej przy umownym wyodrębnianiu własności lokali
 • organizacji oraz pomocy w ukonstytuowaniu wspólnot mieszkaniowych, przygotowaniu i weryfikacji umowy w sprawie zarządu nieruchomością wspólną
 • mediacji oraz reprezentacji Klienta w konfliktach na tle zarządu i korzystania z nieruchomości
 • świadczenia pomocy prawnej architektom, geodetom i pośrednikom w zakresie obrotu nieruchomościami i innych zagadnień prawa rzeczowego
 • pomocy prawnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską
 • obrony interesów wykonawców przetargów na roboty budowlane